Algemene voorwaarden Governance in Balans

Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen opdrachtgevers en Governance in Balans. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en een schriftelijke overeenkomst van opdracht is laatstgenoemde bepalend.

Artikel 2 Governance in Balans als opdrachtgever Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Governance in Balans. Opdrachten worden geacht niet te zijn verleend met het oog op een bepaalde persoon. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de adviseurs van Governance in Balans alsmede al degenen die voor Governance in Balans werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk jegens opdrachtgever en eindigt een opdracht niet door hun dood.

Artikel 3 Duur, opzegging en wijziging van de overeenkomst Overeenkomsten tussen Governance in Balans en opdrachtgevers duren voort tot het moment waarop de daaruit voortvloeiende opdrachten volledig zijn uitgevoerd. Zowel Governance in Balans als opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst van opdracht op te zeggen. Ingeval van tussentijdse opzegging van een overeenkomst van opdracht zal Governance in Balans zijn ontslagen uit alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst. Dit artikel laat de werking van artikel 4 onverlet.

Om de totale algemene voorwaarden te lezen,
download de pdf: algemene voorwaarden