Zicht op de (gewenste) toezichtvisie

Om het gesprek over de gewenste toezichtvisie te vergemakkelijken kan de Governance Cube worden ingezet. Met behulp van deze vragenlijst wordt in kaart gebracht wat ieders beeld van de ideale of gewenste positionering en stijl van de raad is.

Daardoor kunnen overeenkomsten en verschillende opvattingen ten aanzien van de toezichtvisie direct inzichtelijk en bespreekbaar worden gemaakt.

In het model wordt gebruik gemaakt van drie aspecten:
Het grondvlak geeft aan waar u vindt dat de raad de nadruk op zou moeten leggen als het gaat om de verhouding tussen relatie- en inhoudsgerichtheid (Attachment: rood en blauw).
Het tweede aspect betreft de wijze waarop de raad bij voorkeur met innovatie omgaat (Tijd: geel en groen)).

De derde dimensie maakt inzichtelijk hoe de raad idealiter met elkaar en met het bestuur omgaat (Consistentie – hoog en laag).

Met behulp van de Governance Cube wordt zichtbaar of de leden van de raad een zelfde uitgangspunt hanteren of dat de onderlinge verwachtingen verschillen. Het is van belang om eventuele verschillen te bespreken, aangezien onuitgesproken verschillen in de praktijk wel degelijk voelbaar zullen zijn en kunnen leiden tot onbegrip of irritatie. Als er tot een gemeenschappelijke visie op toezicht wordt gekomen is de eerste stap gezet om het gedrag van de raad op elkaar af te stemmen. Dan is een goed fundament gelegd voor het teamwerk van de raad, waarbij woorden en  daden van de raad op elkaar aan kunnen sluiten.

Hoe gaat het in zijn werk?

De Governance-Cube kan door de toezichthouders en het bestuur worden ingevuld. Daarbij wordt gevraagd naar de gewenste situatie. Inzichtelijk worden de verschillende verwachtingen die vervolgens in een bijeenkomst worden besproken.

De Governance-Cube is specifiek toegespitst op de activiteiten van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Deze vragenlijst is door Governance in Balans in samenwerking met Human Insight gecreëerd. De online invultijd is 15 minuten.