Drijfveren

Krijgt u meer energie van het kritisch beschouwen of juist van het snel bereiken van resultaten? En loopt u snel warm voor innovatieve kansen of juist voor aanpassing van het bestaande met behoud van het goede? Deze voorbeelden van drijfveren geven aan wat u beweegt.

Ze zeggen iets over uw motivatie, over uw houding, voorkeur(en) en over uw waarden. Hoe meer uw drijfveren aansluiten bij uw positie, hoe beter u zich op uw plaats zult voelen.

Een ideale Raad bestaat uit leden met verschillende drijfveren die elkaar aanvullen en versterken. Een complementaire Raad waarborgt een bredere inbreng van gezichtspunten, kan beter omgaan met en flexibeler inspelen op uiteenlopende situaties. Rollen en werkzaamheden van de raad kunnen dan bovendien veel gerichter toebedeeld worden.

Mensen vinden hun eigen drijfveren doorgaans normaal, en zijn daarom geneigd hun toegevoegde waarde te bagatelliseren: ‘wat ik doe, is toch heel gewoon?’ Tegelijkertijd vraagt waardering van andere drijfveren vaak eerst bewustwording van de toegevoegde waarde daarvan. Dat gaat niet (altijd) vanzelf!
Inzicht in de drijfveren van leden van de Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht of Raad van Bestuur helpt juist om elkaar beter te begrijpen, om elkaar gericht de bal toe te kunnen spelen en om eventuele irritaties te voorkomen.

Een juist moment om inzicht in elkaar en in elkaars drijfveren te krijgen is voorafgaand aan een wijziging van de samenstelling van de Raad  - bijvoorbeeld bij een vacature, of wanneer de raad net vernieuwd is. Deze kennis levert een waardevolle aanvulling op het gewenste profiel van de nieuwe collega en op de versterking en complementariteit van het team.

Maar ook de zelfevaluatie is een goed moment om elkaar beter te leren kennen en het persoonlijke gesprek aan te gaan over elkaars voorkeuren en gewenste onderlinge samenwerking. Zo kan inzichtelijk worden gemaakt welke invalshoeken in de raad onderbelicht blijven en welke versterkt kunnen of zelfs moeten worden.

Governance in Balans werkt bij voorkeur met de AEM Cube om de drijfveren van leden van de RvB, RvC of RvT in kaart te brengen. Dit – niet normatieve instrument - geeft u binnen 12 minuten inzicht in uw eigen drijfveren. Bovendien kan de vragenlijst ook in een 360 graden variant worden ingevuld.

De AEM Cube geeft zicht op drie drijfveren.
De eerste betreft ‘veiligheid’ (attachment): Ieder mens streeft ernaar zich veilig te voelen. Ook als toezichthouder kunt u zich onzeker voelen. Waardoor wordt u dan vooral gerust gesteld? Is dat vooral door inhoudelijke informatie of door het contact met uw peers?

De tweede drijfveer betreft ‘exploratie’: bent u, bij het streven naar verandering vooral gericht op optimalisering en borging van het bestaande of loopt u met name warm voor het ontdekken van nieuwe mogelijkheden?

De derde drijfveer betreft de mate waarin energie wordt verkregen van het hanteren van complexiteit: treedt u vraagstukken tegemoet vanuit uw eigen eerdere ervaringen, kennis en kunde met als doel problemen op te lossen? Of gaat u bij voorkeur uit van het perspectief van anderen en van de organisatie, waarbij u een integratieve rol vervult?

Wat dit instrument verder zo interessant maakt voor toezichthouders, is de koppeling van ieders drijfveren aan de levenscyclus van de organisatie (S-curve) waarop u toezicht houdt. Sluiten de drijfveren van de RvT of RvC aan bij de fase van de organisatie, dan is er sprake van een optimale situatie. Wanneer dat in mindere mate het geval is, is het van belang om te bespreken hoe de raad hier het beste mee om kan gaan.

levenscyclus van de organisatie (S-curve)