Accenture Nederland BV heeft een vacature voor lid RvC - Gesloten

Accenture PLC is een van de leidende bedrijven in de wereld op het gebied van professional services, met dienstverlening op het gebied van Strategy, Consulting, Digital, Technology en Operations.

Accenture is een Fortune Global 500 company, officieel gevestigd in Dublin/Ierland en genoteerd aan de New York Stock Exchange. De totale omzet in 2017 bedroeg circa $35 miljard, gerealiseerd met ruim 425.000 medewerkers die klanten bedienen in meer dan 120 landen en meer dan 40 industrieën. Accenture is de nummer 1 onafhankelijke technology services providers in de wereld. Met de top 100 klanten werkt Accenture langer dan 10 jaar intensief samen. Accenture’s huidige cliënten bevatten het grootste deel van de Fortune Global 100 en meer dan drie kwart van de Fortune Global 500.

 • Strategie geeft vorm aan de toekomst van onze klanten door diep zakelijk inzicht te combineren met begrip van hoe technologie de industrieën en businessmodellen beïnvloedt. Accenture opereert op het kruispunt van business en technologie;
 • Consulting bestaat uit de mensen die opereren binnen de vijf verschillende groepen: Communications, Media & Technology, Financial Services, Health & Public Service, Products and Resources. De consultants van Accenture zijn industrie experts die helpen leidende organisaties te transformeren;
 • Digital combineert Accenture’s expertise op het gebied van digital marketing, analytics en mobility om organisaties te transformeren, en meer betekenisvolle en relevante klantervaringen te genereren. Maar ook om nieuwe producten en businessmodellen te creëren en interne operations te optimaliseren;
 • Technology gebruikt de kracht van technologie (inclusief robotics, blockchain en artificial intelligence) om innovatie voort te stuwen, moderne oplossingen aan te leveren en productiviteit te verhogen. Technology is opgedeeld in twee speelvelden: Technology Delivery en Technology Innovation & Ecosystem;
 • Operations omvat business process outsourcing, infrastructuur consulting, infrastructuur outsourcing, security en cloud services. De Operations praktijk van Accenture transformeert, bouwt en bedient de IT-infrastructuur en business processen namens de klanten. Zo worden de productiviteit en performance verbeterd.

Accenture opereert als een wereldwijde organisatie met een wereldwijd leadership team and governance, incl. een Board of Directors met Pierre Nanterme als CEO en Chairman.

Accenture Nederland BV is een separate juridische entiteit en in één van de top tien landen van Accenture wereldwijd. The Country Managing Director, Manon van Beek, geeft leiding aan het Nederlandse Leadership Team en vertaalt de internationale strategie naar de Nederlandse situatie met een sterke focus op groei door innovatie, duurzaamheid en (digitale) transformatie. Ze geeft strategisch sturing aan het bedrijf met ruim 2500 medewerkers in Nederland. De omzet van Accenture Nederland bedroeg in 2017 meer dan $800 miljoen en naast locale klanten zijn veel van de Nederlandse klanten Europese/ wereldwijde spelers op het gebied van o.a. energie, chemie, banking, telecom, high tech, retail, food en industrials.

Accenture Nederland BV heeft sinds 2015, in aanvulling op de wereldwijde governance, een eigen Raad van Commissarissen en daarnaast een eigen Ondernemingsraad.

Belangrijke ontwikkelingen bij Accenture Nederland, die naar verwachting in de nabije toekomst een rol zullen spelen, zowel voor de RvB als de RvC, zijn:

 • Marktonwikkelingen & (anorganische) groei Door de toenemende concurrentie én marktkansen in Nederland in de consultancybranche kiest Accenture Nederland ervoor haar groei te vergroten met behulp van autonome groei én acquisities. Afgelopen twee jaar zijn vanuit Nederland Mobgen (end-to-end digital services), CRM Waypoint (Cloud First) en Realworld (geographic information systems) geïntegreerd;
 • Realisatie van wereldwijde innovatie architectuur Accenture wil met klanten samen innoveren en investeren in gezamenlijke ervaringen, proof of concepts, etc. Deze vraagt majeure investeringen, die van belang zijn voor zichtbare en blijvende professionalisering en positionering (zie ook Innovation programma). Innovatie zit in het DNA van Accenture en is essentieel voor verdere groei. Zo zijn de afgelopen jaren in Accenture Nederland een Breakthrough Innovation Center en Design Studio (Amsterdam), een Liquid studio (Utrecht) en een Nano Lab (Heerlen) gerealiseerd, allemaal verbonden met wereldwijde innovatiecentra;
 • Toenemende digitalisering De relatieve omvang van onze digitale dienstverlening zal naar verwachting in korte tijd verdubbelen tot meer dan 70% van onze totale omzet. Om hier goed invulling aan te kunnen geven is een interne transformatie noodzakelijk en focus op kennis en competenties op het gebied van bijv. Robotics, Interactive, Mobility, Analytics, Cloud & Security. Komende jaren zal Accenture verder investeren in bijv. AI, Blockchain en Augmented Reality.
 • HR-inspanningen Realisatie van de digitalisering vraagt een grote ontwikkel-inspanning van medewerkers. Daarnaast zal het aannamebeleid voor nieuwe medewerkers worden aangepast. Naast vaste contracten wordt steeds meer nagedacht over Liquid workforce dus andere manieren om talent te binden;
 • Toenemende regelgeving op het gebied van compliance en governance, waaronder bijv. de General Data Protection Regulation.

Governance & verantwoordelijkheden RvC
 

Governance is in verandering, ook bij ons. Op dit moment is er sprake van een driehoofdige RvC, waar wij één van deze plaatsen met ingang van februari 2018 conform het rooster van aftreden invullen met een nieuw lid.

Accenture Nederland is een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het structuurregime is van toepassing op Accenture Nederland. Dat betekent dat het belang van de groep een relatief grote rol speelt. Hier dient rekening mee te worden gehouden door alle RvC-leden bij het uitvoeren van hun rol.

Versterkt aanbevelingsrecht
De Nederlandse wet voorziet in invloed van de medewerkers door de installatie van een OR. De OR van Accenture Nederland heeft een versterkt aanbevelingsrecht voor één derde van de leden van de RvC. Door de benoeming van een lid RvC op voordracht van de OR, is de RvC relatief goed benaderbaar voor de OR. Daar staat tegenover dat dit lid zonder last en ruggespraak in de RvC plaatsneemt, waarbij de volle breedte van het organisatiebelang in ogenschouw wordt genomen. Wel zijn er jaarlijks minstens twee formele bijeenkomsten met de OR, RvB en RvC.

Taken van de RvC De belangrijkste taken van de RvC betreffen:

 • Het toezicht op de RvB en op de algemene gang van zaken van de organisatie.
  De RvC zal de RvB met raad terzijde staan.
 • De RvC houdt toezicht op de RvB voor wat betreft:
  -  De realisatie van gestelde organisatiedoelen;
  -  De gevolgde strategie en de daarmee samenhangende risico’s;
  -  Acquisities en duurzame samenwerking;
  -  Het ontwerp en de implementatie van intern risicomanagement en control- systemen;
  -  Het financieel rapportage proces;
  -  Compliance en governance;
  -  Grootschalige reorganisaties die gepaard gaan met veranderingen in dienstbetrekkingen of arbeidsomstandigheden.
 • Daarnaast tekent RvC de jaarrapportage mee en geeft deze advies aan de RvB;
 • De RvC is een klankbord voor de RvB waar het gaat om de richting en de realisatie van het strategisch beleid en alle voorkomende vragen van de RvB. Door de blik ‘van buitenaf’ kan deze op een onafhankelijke wijze worden gespiegeld;
 • Sparring met de RvB kan bovendien plaatsvinden over de wijze waarop deze het beste voorgenomen besluiten kan realiseren. De werkgeversrol betreft vooral HR-aangelegenheden bij grootschalige reorganisatie en het – op vertrouwelijke basis – sparren met de voorzitter van de RvB. De benoeming, schorsing, ontslag en beloning van de RvC is echter de verantwoordelijkheid van de aandeelhouder;
 • Er is een haalplicht van de RvC en een brengplicht van de RvB waar het gaat om de benodigde informatie voorgoed toezicht;
 • Daarnaast wordt van de RvC verwacht dat deze actief informatie verzamelt vanuit verschillende kanalen (zoals het uitnodigen van MT-leden in de RvC vergadering, het overleg met de OR, commissies of andere platformen).

Samenstelling RvC
De RvC is momenteel als volgt samengesteld:

 • Robert Jan Vlug, voorzitter RvC | Mr R.J. Vlug is Senior Director Global Tax Planning & Strategy Accenture global
 • Bart de Ridder, lid | De heer De Ridder is Country Managing Director voor Accenture in Belux
 • Stephanie Jamison, lid RvC op voordracht van de OR | Mevrouw Jamison leidt de wereldwijde Smart Grid Services praktijk

De huidige vacature betreft de functie van mevrouw Jamison.

Functieomschrijving RvC lid
 

Kennis en ervaring van de RvC als geheel Binnen de RvC dienen de volgende kwaliteiten aanwezig te zijn: Toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring en bekendheid met complexe besluitvormingsprocessen in een internationaal opererende professionele organisatie. Kennis van de business van Accenture. Kennis van financiën. Juridische kennis. Kennis van en ervaring met acquisities. Kennis van HR/MD.

Specifiek profiel voor deze vacature

 • Ervaring met acquisities: Gezien de plannen op dit gebied wordt van het RvC lid verwacht dat deze bekend is met de wijze waarop een acquisitie kan verlopen en desgewenst kan worden ingebed in het groter geheel van Accenture;
 • Ervaring met het managen van talent: De komende periode staat het managen van talent centraal, zowel voor wat betreft in-, door- en uitstroom. Van het nieuwe lid wordt HR/MD-kennis en -ervaring verwacht om mee te kunnen denken met deze ontwikkelingen;
 • Internationale kennis en ervaring: Het lid RvC heeft ervaring met grote internationaal opererende (consultancy-)organisaties en weet als zodanig hoe deze organisaties worden aangestuurd en hoe besluiten worden genomen;
 • Governance-kennis en ervaring als toezichthouder: Het lid RvC heeft voor een goed begrip van de context en de speelruimte die de RvB en de RvC hebben en vindt de juiste balans tussen toezicht en monitoring in een ‘two tier board’ systeem. Bij voorkeur aangevuld met een Nederlandse opleiding op het gebied van governance;
 • Ervaring met changetrajecten en complexe vraagstukken: Het nieuwe lid is bekend met grootschalige change-trajecten voor wat betreft besluitvorming, impact en realisatie.

Persoonlijke kwaliteiten

 • Uitstekende bekendheid met Nederlandse cultuur Om de toezichtrol voor Accenture Nederland goed te kunnen vervullen wordt de Nederlandse nationaliteit of een langjarige woon- en werkervaring in Nederland noodzakelijk geacht;
 • Onafhankelijkheid Het RvC lid is onafhankelijk van Accenture, in die zin dat er op geen enkele wijze sprake is van belangenverstrengeling of -tegenstelling. Accenture Nederland acht het van belang dat de schijn van afhankelijkheid vermeden wordt. Bij de invulling van deze vacature is vastgesteld dat deze alleen wordt opengesteld voor hen, die geen huidige of toekomstige banden (commercieel, of als werknemer) hebben met Accenture Nederland;
 • Impact en overtuigingskracht Als enig extern lid van de RvC is het hebben van impact en het krachtig en goed kunnen onderbouwen van uw argumenten van belang om de juiste invloed uit te oefenen. Verbindend vermogen, het inleven in verschillende belangen en formeel en informeel contact leggen met onder andere de aandeelhouder, OR en MT-leden in de organisatie is van belang;
 • Professionaliseren governance De RvC bestaat pas een kleine twee jaar. Dat betekent dat er nog verbeteringen kunnen worden doorgevoerd aan governance. Dit alles overigens wel met inachtneming van het gemitigeerd regime;
 • Analytisch denkvermogen Het snel eigen kunnen maken van vraagstukken in een complexe, internationale, setting vraagt een goed analytisch denkvermogen;
 • Consciëntieusheid Om de governance op de juiste wijze invulling te geven is aandacht voor formele procedures en het bewaken van afspraken van belang;
 • Integriteit Dit is een van de kernwaarden van Accenture. Van de RvC wordt voorbeeldgedrag verwacht op dit vlak, waarbij een oprechte en transparante attitude en de bereidheid om de onderlinge of eigen handelwijze bespreekbaar te maken centraal staat.

Overige informatie
 

Beloning
De beloning van het lid van de RvC is nader te bepalen.

Benoeming
Het lid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar met éénmaal een mogelijkheid tot herbenoeming.

Procedure
Het wervings- en selectieproces wordt begeleid door Puck Dinjens van Governance in Balans.

Gesprekken
De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 20 november (tussen 11.00 en 16.00 uur) en dinsdag 21 november (tussen 12.00 en 15.00 uur) en de tweede gespreksronde op donderdag 30 november (tussen 11.00 en 15.00 uur) en vrijdag 1 december 2017 (tussen 11.00 en 15.00 uur).

Overige vragen
Voor vragen kunt u zich wenden tot de Country Managing Director en voorzitter van RvB van Accenture Nederland, Mw. Manon van Beek (via 020-4938125) of tot Mw. Puck Dinjens, Governance in Balans (06 22235811)