GB&T 2022-1

Veranderen

Een nieuwe lente, een nieuw geluid, zo gaf Herman Gorter de cyclus van veranderingen weer. Veranderingen zijn er op veel verschillende fronten. Zo hebben we te maken met een wereld die zich lijkt te gaan verhouden tot het leven met en naast corona. Maatschappelijk verandert er ook het nodige. Soms zichtbaar, zoals bij de vorming van een kabinet, soms sluipenderwijs.
Zo’n gestage verandering komt in het thema van deze editie aan de orde. Langzaam maar zeker verandert de houding van politiek en bedrijfsleven ten opzichte van het samenleven met elkaar en de natuur op deze wereld. Welvaart wordt breder gedefinieerd, geld verdienen mag niet meer ten koste gaan van (toekomstig) welzijn. Alle burgers van elk land zijn hierbij aan te merken als belangrijke stakeholders, of misschien zelfs wel aandeelhouders. Niet iedereen heeft daarbij evenveel macht en de politiek legt een zwaardere verantwoordelijkheid bij die aandeelhouders die financieel machtig zijn. Bovendien zijn er institutionele beleggers die zélf veranderingen entameren. We hebben het dus over de veranderende rol van de aandeelhouder.

Institutionele beleggers worden nadrukkelijker aangesproken op het meewegen van niet-financiële gevolgen van hun keuzes en stemgedrag.
Opvallend is dat alle aandeelhouders en hun vertegenwoordigers, zoals VEB, Eumidion en uiteraard Follow This, het erover eens lijken te zijn dat het noodzakelijk is om invulling te geven aan brede waardecreatie en bedrijven hierop bij te sturen. De tijd is er duidelijk rijp voor. Ook vanuit de bedrijven zelf wordt de oproep vanuit de maatschappij serieus genomen, en staat men steeds meer open voor een echte dialoog. Al leert de lange weg van bijvoorbeeld Follow This, zoals te lezen in het interview met Mark van Baal, dat het niet meevalt om grote vervuilers tot meer actie te bewegen dan strikt noodzakelijk is voor de beïnvloeding van de publieke opinie.

Diane van Kleef, van Eumedion, belicht de veranderingen waar institutionele beleggers de laatste jaren mee geconfronteerd zijn en de invloed daarvan op deze partijen.
Vanuit de VEB – David Tomic en Joost Schmets – wordt het belang van de dialoog tussen de aandeelhouders, bestuurders en commissarissen benadrukt, waarbij rolvastheid van alle partijen niet uit het oog mag worden verloren, ook wanneer het om het goede doel gaat.
Dat het voor aandeelhouders lastig kan zijn om daadwerkelijk bij te dragen aan een betere omgang met de wereld om ons heen, laat ook Ron Soonieus duidelijk zien. Het afstoten van niet-groene beleggingen heeft vaak als ongewenst neveneffect dat andere, minder ethische beleggers erop inspringen om snel geld te verdienen. De wens om te ‘vergroenen’ kan in zijn ogen juist gebaat zijn bij een intensieve dialoog met het bestuur van de onderneming, om de vervuiling uiteindelijk daadwerkelijk te verminderen.

Een nieuwe lente kan leiden tot een zomer waarin nieuwe richtingen worden geëxploreerd. De focus van de aandeelhouder is gradueel aan het verschuiven. Voelen de bestuurders en de commissarissen die verandering aan en nemen zij nu hierin hun verantwoordelijkheid?

Puck Dinjens en Herman Hudepol 
Hoofdredactie Goed Bestuur &Toezicht