Toe aan een andere vorm van evalueren? Zelfevaluatiespel!

Als u het gevoel bekruipt dat de evaluatie een ‘rituele dans’ dreigt te worden of wanneer u toe bent aan een andere invulling van dit moment, dan is het zelfevaluatiespel een goed alternatief. Met dit (niet competitieve) spel wordt de dialoog in de raad gefaciliteerd ten aanzien vooraf benoemde thema’s. Met behulp van themakaarten kan ieder lid van de raad stil staan bij een specifiek onderwerp om daar vervolgens met elkaar over in gesprek te gaan. Het gesprek kan worden verdiept door middel van prikkelende- en complimenterende kaarten.

De ervaring leert dat deze vorm van evaluatie uitstekend past bij een raad die graag eens uitgebreider stil wil staan bij een aantal aspecten van het functioneren. Die kunnen de inhoud van de (moderne) governance betreffen of de wijze waarop deze functioneert in de praktijk. Maar ook de dynamiek, communicatie en besluitvorming binnen de raad en tussen de raad en de bestuurder(s), of de samenstelling, expertise en permanente educatie van de raad zelf.

Hoe werkt het?

Door middel van interviews of een korte vragenlijst wordt van te voren geïnventariseerd welke onderwerpen geagendeerd worden. Niet alleen de leden van de raad worden hiervoor benaderd, maar ook de bestuurder.

Tijdens de evaluatiebijeenkomst worden deze thema’s één voor één uitgebreid besproken. Daarbij is het zo, dat eerst een lid van de raad zich over het desbetreffende onderwerp buigt en uitspreekt, waarna de dialoog verder plaats vindt in de gehele raad.

Mijn rol is die van gespreksbegeleider, waarbij ik er voor zorg dat de onderwerpen met voldoende diepgang en in een plezierig klimaat worden besproken. Waar mogelijk worden concrete afspraken of procesafspraken gemaakt.

Het verloop van de discussie,  de afspraken en mijn aanvullend advies verwerk ik in een adviesbrief, die als leidraad kan worden gebruikt bij het in gang zetten van de gewenste veranderingen.

Ervaringen

Deze wijze van evalueren werkt uitstekend als de raad:

  • de evaluatie wil toespitsen (dus geen ‘audit van A – Z’  wil toepassen).
  • gebruik wil maken van dit moment om enkele thema’s te bespreken die meer tijd vragen
  • wil reflecteren op de eigen visie op toezicht en rol
  • wil stil staan bij de onderlinge processen en dynamiek